12.8.10

விரும்பி படித்தது

þó¾ Å¡Ã ÌÓ¾õ Àò¾¢¡¢¨¸Â£ø ¿¡ý Å¢ÕõÀ£ ÀÊò¾ ¸Å¢¨¾

«õÁ¡ ÅÕõŨÃ...

ÁÃò¨¾ ¦Å𼡾£÷!

ÜìÌÃø þð¼Ð!

ÌïÍì ÌÕÅ¢.

--§¸¡¨Å À¢Ãº¡ò

Post a Comment

Sri Masilamani Eswarar-kodi Idai Nayagi Temple - Vada Thirumullaivoyal

அருள்மிகு கொடியிடைநாயகி உடனுறை  மாசிலாமணீஸ்வரர் ஆலயம் -வட திருமுல்லைவாயில்  முகப்பு தோற்றம்  இந்தவாரம் எனது ஆலய வழிப்போக்கன் தரிசி...