12.8.10

விரும்பி படித்தது

þó¾ Å¡Ã ÌÓ¾õ Àò¾¢¡¢¨¸Â£ø ¿¡ý Å¢ÕõÀ£ ÀÊò¾ ¸Å¢¨¾

«õÁ¡ ÅÕõŨÃ...

ÁÃò¨¾ ¦Å𼡾£÷!

ÜìÌÃø þð¼Ð!

ÌïÍì ÌÕÅ¢.

--§¸¡¨Å À¢Ãº¡ò

Post a Comment

Sri Thyagaraja swamy, vadivudaiyambigai Temple- Thiruvottiyur

அருள்மிகு வடிவுடையாம்பிகை உடனுறை தியாகராஜர் சுவாமி திருக்கோயில் - திருவொற்றியூர்  முகப்பு கோபுரம்  மூலவர் - படம்பக்கநாதர...